Klauzula informacyjna dla uczestników projektu pn. „Rehabilitacja ruchowa w wodzie wspomagająca sprawność psychofizyczną osób niepełnosprawnych”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja RuszSię! z siedzibą w Tarnowie, ul. Braci Saków 5, 33-100 Tarnów

2) kontakt w sprawie ochrony danych osobowych – biuro@ruszsie.org.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z Pana/Pani uczestnictwem w projekcie pn. „Rehabilitacja ruchowa w wodzie wspomagająca sprawność psychofizyczną osób niepełnosprawnych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy komórek Urzędu Miasta Tarnowa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowanialub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestniczenia w projekcie pn. „Rehabilitacja ruchowa w wodzie wspomagająca sprawność psychofizyczną osób niepełnosprawnych”