Statut Fundacji “RuszSię!”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja “RuszSię!” zwana dalej “Fundacją” działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r o fundacjach oraz tego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Tarnów.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym oraz prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

 1. Celem działania fundacji jest aktywizacja społeczna, ruchowa oraz zawodowa osób niepełnosprawnych, a także integracja osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi. Cele realizowane będą w szczególności poprzez:
  1. organizację zajęć ruchowych dla osób niepełnosprawnych, dostosowanych do ich możliwości oraz bieżących potrzeb,
  2. organizację spotkań kulturalno-oświatowych,
  3. wspomaganie wchodzenia oraz powrotu na rynek pracy,
  4. organizację wycieczek oraz rajdów,
  5. organizację i prowadzenie drużyn sportowych zgodnie z zainteresowaniami beneficjentów,
  6. organizację obozów oraz turnusów dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów
  7. inne działania zgodne z duchem tego postanowienia oraz potrzebami osób niepełnosprawnych,
  8. aktywizację społeczną, ruchową oraz zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ruchowym lub zawodowym.
  9. Promocję i organizację wolontariatu,
  10. Prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności mającej na celu integrację społeczną, kulturową i zawodową
  11. Prowadzenie szkoleń, sympozjów i spotkań o charakterze edukacyjnym
  12. Wsparcie przedsiębiorczości,
  13. Krzewienia kultury fizycznej,
  14. Wspieraniu i rozpowszechnianiu postaw patriotycznych, tradycji narodowych, rozwoju świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej,
  15. Promocję i edukację w zakresie ochrony zdrowia,
  16. Prowadzenie, organizację i wsparcie dla inicjatyw artystycznych oraz edukacji artystycznej,
  17. Działania na rzecz równouprawnienia różnych grup społecznych i kulturowych,
  18. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych
  19. Wspieraniu innych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 7

Fundacja może na obszarze swojego działania otwierać oddziały, przedstawicielstwa oraz punkty konsultacyjne i inne placówki. Fundacja może je także otwierać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli jest to konieczne dla właściwej realizacji celów Fundacji.

§ 8

Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie działania

§ 10

 1. Przychody Fundacji pochodzą z:
  1. Spadków, zapisów oraz darowizn
  2. dotacji i subwencji od osób prawnych
  3. zbiórek publicznych
  4. majątku fundacji
  5. odsetek i lokat bankowych
  6. prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego
 2. Przychody Fundacji będą w całości przeznaczane na następujące cele:
  1. Działalność statutową fundacji
  2. Szkolenie personelu koniecznego do wykonywania zadań fundacji w ramach bieżącej działalności lub przygotowywanych projektów
  3. Zakup wyposażenia, sprzętu i innych elementów niezbędnych do prawidłowego realizowania celów statutowych
  4. Wydawnictwa i materiały informacyjno-propagandowe
  5. Artykuły i towary informacyjne świadczące o działalności fundacji
  6. Wynagrodzenia osób wykonujących działania na rzecz fundacji lub projektów przez nią realizowanych

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE FUNDACJI

§ 11

Władzę w Fundacji pełni Zarząd

ZARZĄD FUNDACJI

§ 12

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa i jego Zastępcy.
 2. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatora.
 3. Prezesem Zarządu zostaje Fundator do czasu rezygnacji z tej funkcji na rzecz wyznaczonej przez siebie osoby.
 4. Wakat w składzie Zarządu uzupełniany jest przez głosowanie pozostałych członków Zarządu, a kandydat na Członka Zarządu musi zostać poparty większością przy obecności min, 3/4 pozostałych Członków Zarządu.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu, a w przypadku rezygnacji Prezesa Zarządu na ręce Zastępcy,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członka zarządu,
  4. stanu zdrowia niepozwalającego na dalsze pełnienie funkcji członka zarządu, poparte stosownym zaświadczeniem lekarskim i przegłosowane przez większość przy obecności min. 3/4 pozostałych członków zarządu.
  5. odwołania innego członka zarządu niż Prezes, przez Zarząd z ważnych przyczyn, większością głosów przy obecności min. 3/4 pozostałych członków zarządu.
 6. W sytuacjach spornych, tj. w sprawach, w których nie można wyłonić większości, głosem decydującym jest głos Prezesa Zarządu.

§ 13

 1. Zarząd kieruje działaniami Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie działalnością fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  5. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  6. kierowanie na kursy, szkolenia oraz studia dokształcające osoby pracujące w Fundacji lub z nią współpracujące,
  7. składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji,
  8. podjęcie uchwały o połączeniu lub zakończeniu działalności Fundacji.
 3. Zarząd zobowiązany jest do przygotowania rocznego sprawozdania z działalności Fundacji.

 

 

§ 14

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb na wniosek Prezesa Zarządu, jego Zastępcy lub innego Członka Zarządu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności Zastępca, przesyłając stosowną informację do Członków Zarządu środkami komunikacji elektronicznej, a przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym, nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać przy wykorzystaniu urządzeń komunikacji elektronicznej, zapewniającej odpowiedni komfort pracy i dostęp do wszystkich materiałów dla członków Zarządu, jeśli zwołanie posiedzenia w formie normalnej wymagałoby nieadekwatnych nakładów finansowych lub z innych ważnych przyczyn.
 5. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zarządu, jeśli inne postanowienia nie stanowią inaczej. W sytuacjach, kiedy osiągnięcie większości jest niemożliwe, decydujący staje się głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentowania oraz zaciąganie zobowiązań finansowych

§ 15

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych w wysokości do 10 tys. zł netto, uprawniony jest Prezes Fundacji działający samodzielnie lub Zastępca Prezesa wraz z innym członkiem zarządu działających łącznie.
 2. W przypadku podejmowania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w wysokości powyżej 10 tys. zł netto, uprawniony jest Prezes z innym Członkiem Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd poprzez głosowanie większością głosów przy udziale minimum połowy Członków Zarządu. Zmiany dotyczyć mogą wszystkich elementów statutu, w tym celów określonych w akcie założycielskim.

§ 17

 1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją stale lub na czas określony, celem lepszej realizacji swoich celów. Połączenie musi nastąpić na drodze sporządzenia odpowiedniej umowy lub aktu notarialnego.
 2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeśli zmianie miałyby ulec w sposób znaczący cele Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją, decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy udziale co najmniej 3/4 członków zarządu.

 

 

§ 18

 1. Fundacja ulega likwidacji w wypadku osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.
 2. O likwidacji decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów przy udziale min. 3/4 członków Zarządu.
 3. Środki pozostałe po likwidacji Fundacji przekazywane są innej fundacji działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o podobnych celach. Decyzję o wyborze fundacji na rzecz której przekazane zostaną środki, podejmuje Zarząd w uchwale o likwidacji Fundacji.