Statut Fundacji “RuszSię!”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Fundacja “RuszSię!” zwana dalej “Fundacją” działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r o fundacjach oraz tego statutu.
§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest Tarnów.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 4
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
§ 5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym oraz prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 6
1. Celem działania fundacji jest aktywizacja społeczna, ruchowa oraz zawodowa osób niepełnosprawnych, a także integracja osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi. Cele realizowane będą w szczególności poprzez:
a. organizację zajęć ruchowych dla osób niepełnosprawnych, dostosowanych do ich możliwości oraz bieżących potrzeb,
b. organizację spotkań kulturalno-oświatowych,
c. wspomaganie wchodzenia oraz powrotu na rynek pracy,
d. organizację wycieczek oraz rajdów,
e. organizację i prowadzenie drużyn sportowych zgodnie z zainteresowaniami beneficjentów,
f. organizację obozów oraz turnusów dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów
g. inne działania zgodne z duchem tego postanowienia oraz potrzebami osób niepełnosprawnych,
h. aktywizację społeczną, ruchową oraz zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ruchowym lub zawodowym.
i. Promocję i organizację wolontariatu,
j. Prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności mającej na celu integrację społeczną, kulturową i zawodową
k. Prowadzenie szkoleń, sympozjów i spotkań o charakterze edukacyjnym
l. Wsparcie przedsiębiorczości,
m. Krzewienia kultury fizycznej,
n. Wspieraniu i rozpowszechnianiu postaw patriotycznych, tradycji narodowych, rozwoju świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej,
o. Promocję i edukację w zakresie ochrony zdrowia,
p. Prowadzenie, organizację i wsparcie dla inicjatyw artystycznych oraz edukacji artystycznej,
q. Działania na rzecz równouprawnienia różnych grup społecznych i kulturowych,
r. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych
s. Wspieraniu innych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
t. Wspomaganie całościowego rozwoju dzieci i młodzieży
u. Wspomaganie funkcji wychowawczej i edukacyjnej rodziny, w tym udzielanie porad i konsultacji
§ 7
Fundacja może na obszarze swojego działania otwierać oddziały, przedstawicielstwa oraz punkty konsultacyjne i inne placówki. Fundacja może je także otwierać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli jest to konieczne dla właściwej realizacji celów Fundacji.
§ 8
Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski  oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie działania
§ 10
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
a. Spadków, zapisów oraz darowizn
b. dotacji i subwencji od osób prawnych
c. zbiórek publicznych
d. majątku fundacji
e. odsetek i lokat bankowych
f. prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego
2. Przychody Fundacji będą w całości przeznaczane na następujące cele:
a. Działalność statutową fundacji
b. Szkolenie personelu koniecznego do wykonywania zadań fundacji w ramach bieżącej działalności lub przygotowywanych projektów
c. Zakup wyposażenia, sprzętu i innych elementów niezbędnych do prawidłowego realizowania celów statutowych
d. Wydawnictwa i materiały informacyjno-propagandowe
e. Artykuły i towary informacyjne świadczące o działalności fundacji
f. Wynagrodzenia osób wykonujących działania na rzecz fundacji lub projektów przez nią realizowanych
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE FUNDACJI
§ 11
Władzę w Fundacji pełni Zarząd
ZARZĄD FUNDACJI
§ 12
1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa i jego Zastępcy.
2. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatora.
3. Prezesem Zarządu zostaje Fundator do czasu rezygnacji z tej funkcji na rzecz wyznaczonej przez siebie osoby.
4. Wakat w składzie Zarządu uzupełniany jest przez głosowanie pozostałych członków Zarządu, a kandydat na Członka Zarządu musi zostać poparty większością przy obecności min, 3/4 pozostałych Członków Zarządu.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu, a w przypadku rezygnacji Prezesa Zarządu na ręce Zastępcy,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka zarządu,
d. stanu zdrowia niepozwalającego na dalsze pełnienie funkcji członka zarządu, poparte stosownym zaświadczeniem lekarskim i przegłosowane przez większość przy obecności min. 3/4 pozostałych członków zarządu.
e. odwołania innego członka zarządu niż Prezes, przez Zarząd z ważnych przyczyn, większością głosów przy obecności min. 3/4 pozostałych członków zarządu.
6. W sytuacjach spornych, tj. w sprawach, w których nie można wyłonić większości, głosem decydującym jest głos Prezesa Zarządu.
§ 13
1. Zarząd kieruje działaniami Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie działalnością fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
f. kierowanie na kursy, szkolenia oraz studia dokształcające osoby pracujące w Fundacji lub z nią współpracujące,
g. składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji,
h. podjęcie uchwały o połączeniu lub zakończeniu działalności Fundacji.
3. Zarząd zobowiązany jest do przygotowania rocznego sprawozdania z działalności Fundacji.
§ 14
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb na wniosek Prezesa Zarządu, jego Zastępcy lub innego Członka Zarządu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności Zastępca, przesyłając stosowną informację do Członków Zarządu środkami komunikacji elektronicznej, a przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym, nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać przy wykorzystaniu urządzeń komunikacji elektronicznej, zapewniającej odpowiedni komfort pracy i dostęp do wszystkich materiałów dla członków Zarządu, jeśli zwołanie posiedzenia w formie normalnej wymagałoby nieadekwatnych nakładów finansowych lub z innych ważnych przyczyn.
5. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zarządu, jeśli inne postanowienia nie stanowią inaczej. W sytuacjach, kiedy osiągnięcie większości jest niemożliwe, decydujący staje się głos Prezesa Zarządu.
Sposób reprezentowania oraz zaciąganie zobowiązań finansowych
§ 15
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych w wysokości do 10 tys. zł netto, uprawniony jest Prezes Fundacji działający samodzielnie lub Zastępca Prezesa wraz z innym członkiem zarządu działających łącznie.
2. W przypadku podejmowania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w wysokości powyżej 10 tys. zł netto, uprawniony jest Prezes z innym Członkiem Zarządu działających łącznie.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd poprzez głosowanie większością głosów przy udziale minimum połowy Członków Zarządu. Zmiany dotyczyć mogą wszystkich elementów statutu, w tym celów określonych w akcie założycielskim.

§ 17
1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją stale lub na czas określony, celem lepszej realizacji swoich celów. Połączenie musi nastąpić na drodze sporządzenia odpowiedniej umowy lub aktu notarialnego.
2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeśli zmianie miałyby ulec w sposób znaczący cele Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją, decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy udziale co najmniej 3/4 członków zarządu.
§ 18
1. Fundacja ulega likwidacji w wypadku osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.
2. O likwidacji decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów przy udziale min. 3/4 członków Zarządu.
3. Środki pozostałe po likwidacji Fundacji przekazywane są innej fundacji działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o podobnych celach. Decyzję o wyborze fundacji na rzecz której przekazane zostaną środki, podejmuje Zarząd w uchwale o likwidacji Fundacji.